Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia będą rozpoczynały się w semestrze zimowym zgodnie z organizacją roku akademickiego w uczelni.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego 
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 500 zł

Dokumenty można składać w terminie do 1.10.2019 za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej lub osobiście na adres:

  Podyplomowe studia „Efektywna administracja systemami Linuksowymi”
  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
  ul. Nowoursynowska 159 (nowy kampus)
  budynek 34, piętro III, pokój 3/99
  02-776 Warszawa
   
 • poczty elektronicznej pod adresem: selinux@sggw.pl

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

 • wymogów rekrutacji
 • dokonaniu wpłaty czesnego za I semestr studiów (2 500 zł) lub za całość studiów (4 500 zł) i złożeniu potwierdzenia zapłaty.

W przypadku płatności semestralnych (2 500 zł za każdy semestr) możliwe jest rozbicie ich na raty.