Warunki i tryb rekrutacji na dane studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym zgodnie z organizacją roku akademickiego 2022/2023.

Termin naboru: 1.07.2022-30.09.2022 r.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów. Wymagane dokumenty: 

  • Ankieta osobowa kandydata na studia, 
  • Klauzula informacyjna RODO,
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
  • Dowód opłaty wpisowego (500 zł).

Termin naboru do 30 września w roku uruchomienia danej edycji studiów. 

Minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 12

Rekrutacja odbywa się przez system Rekrutacyjny SGGW pod adresem:

https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/


Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres: 

Podyplomowe studia „Efektywna administracja systemami Linuksowymi”

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
ul. Nowoursynowska 159 (nowy kampus)
budynek 34, piętro III, pokój 3/44B
02-776 Warszawa

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Artur Krupa
- e-mail: artur_krupa@sggw.edu.pl
- tel. kontaktowy: (22) 59 37 304

Sekretariat Studiów Podyplomowych:
- tel. kontaktowy: (22) 59 37 222

Kontakt SP:
- email: 
selinux@sggw.edu.pl


Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu wymogów rekrutacji oraz dokonaniu opłaty za I semestr studiów (2500 zł) lub za całość studiów (4500 zł) i złożeniu potwierdzenia zapłaty. 

Last modified: poniedziałek, 4 lipca 2022, 4:02