Sylwetka absolwenta


Absolwenci studiów będą posiadać kwalifikacje zawodowe i umiejętności umożliwiające efektywną pracę z najpopularniejszymi dystrybucjami systemu Linux takimi jak Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle Linux, Scientific Linux. Przedstawiona zostanie równieżkompleksowa wiedza dotycząca konfigurowania, administrowania i utrzymania środowisk łączących systemy Linux i Windows. Oprócz wiedzy dotyczącej systemów operacyjnych studenci będą przygotowani do wdrażania, konfigurowania i zarządzania popularnymi usługami: DHCP, PXE, apache, dovecot, postfix, sendmail, kickstart a także znajomość rozwiązań o wysokiej dostępności: Red Hat Cluster Suite

Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: RHCSA, RHCE, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy jako administratorzy systemów korporacyjnych oraz aplikacji. Ich wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje pożądane będą również w firmach zajmujących się wdrożeniami systemów informatycznych i doradztwem.

Absolwent studiów zdobędzie poniżej przedstawione kompetencje w kontekście krajowych ram kwalifikacyjnych. Objaśnienie symboli przedmiotów pod tabelą.

Efekty

kształcenia

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Absolwent Podyplomowych Studiów Efektywnej Administracji

Systemami Linuksowymi

Odniesienie do programu studiów

WIEDZA

K_W01

Ma pogłębioną wiedzę z matematyki w zakresie

niezbędnym do zrozumienia zaawansowanych zagadnień

technik informatycznych

G

K_W02

Ma wiedzę na temat teorii informacji oraz teoretycznych i

praktycznych aspektach transmisji informacji w systemach

komputerowych

D, E, F, H

K_W03

Ma szczegółową wiedzę nt. tworzenia złożonych aplikacji

wielowarstwowych z wykorzystaniem standardów

przemysłowych języków programowania

L, M, N

K_W04

Ma szeroką wiedzę na temat teoretycznych aspektów

języków programowania oraz przetwarzania programu

komputerowego

A

K_W07

Zna profesjonalne zasady etyczne, rozumie konieczność

rozważania społecznych skutków technologii

informacyjnych

G

K_W08

Ma zaawansowaną wiedzę na temat struktury, zasady

działania oraz komunikacji w systemie informatycznym

K

K_W11

Zna metody zarządzania złożonymi przedsięwzięciami informatycznymi

M

K_W14

Ma wiedzę na temat historii rozwoju informatyki oraz

dziedzin z nią powiązanych

D

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04

Potrafi samodzielnie określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia

K, M

K_U05

Ma praktyczne umiejętności w zakresie technik bezpieczeństwa IT, potrafi stosować różnorodne metody zapobiegania i obrony przed atakami IT

G

K_U09

Potrafi poprawnie zaprojektować i zweryfikować interfejs pomiędzy maszyną i użytkownikiem, umożliwiający pełne wykorzystanie możliwości systemu

informatycznego

M, N, K

K_U11

Potrafi przeprowadzić złożone przedsięwzięcie informatyczne, opisać fazy jego realizacji

M

K_U12

Potrafi zaprojektować, zaimplementować i dokonać integracji rozproszonego systemu informatycznego

M, K

K_U15

Potrafi ocenić niezawodność i wydajność systemu komputerowego oraz rozwiązań programowych i sprzętowych w nim zastosowanych

I

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Posiada zdolność do kontynuacji kształcenia oraz

świadomość potrzeby i zdolność do samokształcenia w

ramach procesu kształcenia przez całe życie

G, A

K_K02

Ma wykształconą świadomość ograniczeń nauki i

techniki, ich wpływu na środowisko naturalne i

społeczeństwo oraz reprezentuje wysoki poziom moralny i

etyczny w odniesieniu do problemów społecznych i

technicznych

M

K_K03

Ma świadomość ważności zachowania w sposób

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

G

K_K04

Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie

realizowane zadania, związane z pracą zespołową

H, N, M

K_K06

Rozumie społeczne konsekwencje przenikania

technologii komputerowych i telekomunikacyjnych we

wszystkie aspekty życia społecznego; potrzebę

przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki

masowego przekazu - informacji o osiągnięciach

informatyki i innych aspektach działalności informatyka

oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób

powszechnie zrozumiały

G

 

A)Wprowadzenie do pracy w powłoce systemowej bash

B)Programowy RAID i macierze dyskowe

C)Logical Volume Manager i dynamiczne zarządzanie wolumenami

D)Sieciowe systemy plików (NFS i CIFS)

E)Usługi sieciowe (apache, postfix, dovecot)

F)Linux w środowiskach heterogenicznych (SAMBA)

G)Bezpieczeństwo systemu Linux (SELinux, SSL, Kerberos, IPSec)

H)Zaawansowane usługi sieciowe (LDAP, NIS)

I)Optymalizacja pracy systemu Linux (tuned, cgroups)

J)High-Availability Storage Systems (glusterfs, drdb)

K)Klastrowanie aplikacji w środowisku Linux (RHCS)

L)Równoważenie obciążenia aplikacji internetowych (haproxy)

M)OpenStack jako przykład chmury komputerowej

N)Wirtualizacja w systemach Linux (KVM, Xen, LXC)

Last modified: piątek, 23 maj 2014, 5:56