Warunki i tryb rekrutacji na dane studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym zgodnie z organizacją roku akademickiego. 

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów. Wymagane dokumenty: 

  • Ankieta osobowa kandydata na studia, 
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
  • Dowód wpłaty wpisowego (500 zł).

Termin naboru do 30 września w roku uruchomienia danej edycji studiów. 

Maksymalna liczba miejsc – 20; minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 12

Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres: 

Podyplomowe studia „Efektywna administracja systemami Linuksowymi”
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
ul. Nowoursynowska 159 (nowy kampus)
budynek 34, piętro III, pokój 3/99
02-776 Warszawa

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu wymogów rekrutacji oraz dokonaniu wpłaty za I semestr studiów (2500 zł) lub za całość studiów (4500 zł) i złożeniu potwierdzenia zapłaty. 

Last modified: środa, 24 czerwca 2020, 8:43