Wyszczególnione efekty uczenia się bądź grupy efektów uczenia się

Efekty uczenia się zaprezentowano w tabeli poniżej

Uniwersalne charakterystyki poziomu 7 w PRK oraz charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK 

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Symbol efektu kierunkowego 

Kierunkowe efekty uczenia się odniesione do poszczególnych kategorii i zakresów 

 

WIEDZA – absolwent ZNA I ROZUMIE 

P7U_W 

w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami  

 

różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności 

 

 

 

P7S_WG 

Zakres i głębia - kompletność perspektywy  

poznawczej i zależności 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej - właściwe dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym - również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem  

 

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów - w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim 

podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych 

K_W03 

Ma szczegółową wiedzę nt. tworzenia złożonych aplikacji wielowarstwowych z wykorzystaniem standardów przemysłowych języków programowania. 

K_W04 

Ma szeroką wiedzę na temat teoretycznych aspektów języków programowania oraz przetwarzania programu komputerowego. 

K_W08 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat struktury, zasady działania oraz komunikacji w systemie informatycznym. 

K_W11 

Zna metody zarządzania złożonymi przedsięwzięciami informatycznymi. 

 

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent POTRAFI 

P7U_U 

 

wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin  

 

samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie  

 

komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska 

 

 

 

P7S_UW 

Wykorzystanie wiedzy 

/ rozwiązywane problemy  

i wykonywane zadania 

wykorzystywać posiadaną wiedzę  

- formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 

— właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, 

krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, 

— dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, 

— przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi 

 

wykorzystywać posiadaną wiedzę  

- formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów - w przypadku studiów o profilu praktycznym 

 

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi - w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim 

 

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi - w przypadku studiów o profilu praktycznym 

planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski 

 

przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: 

— wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, 

— dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne, 

— dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich 

 

dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania 

 

projektować - zgodnie z zadaną specyfikacją - oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów 

 

rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz stosowania technologii właściwych dla kierunku studiów, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską - w przypadku studiów o profilu praktycznym 

 

wykorzystywać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów typowych dla kierunku studiów - w przypadku studiów o profilu praktycznym 

K_U05 

Ma praktyczne umiejętności w zakresie technik bezpieczeństwa IT, potrafi stosować różnorodne metody zapobiegania i obrony przed atakami IT. 

K_U09 

Potrafi poprawnie zaprojektować i zweryfikować interfejs pomiędzy maszyną i użytkownikiem, umożliwiający pełne wykorzystanie możliwości systemu informatycznego. 

K_U12 

Potrafi zaprojektować, zaimplementować i dokonać integracji rozproszonego systemu informatycznego. 

K_U15 

Potrafi ocenić niezawodność i wydajność systemu komputerowego oraz rozwiązań programowych i sprzętowych w nim zastosowanych. 

 

KOMPETENCJE – absolwent JEST GOTÓW DO 

P7U_K 

 

tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia  

 

podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy  

 

przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią 

 

 

 

P7S_KK 

Oceny/krytyczne podejście 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

 

K_K01 

Posiada zdolność do kontynuacji kształcenia oraz świadomość potrzeby i zdolność do samokształcenia w ramach procesu kształcenia przez całe życie. 

P7S_KO 

Odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych na rzecz interesu publicznego 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i orgzanizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 

 

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

 

K_K04 

Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową. 

 

 

K_K06 

Rozumie społeczne konsekwencje przenikania technologii komputerowych i telekomunikacyjnych we wszystkie aspekty życia społecznego; potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach informatyki i innych aspektach działalności informatyka oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały. 

P7S_KR 

Rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: 

— rozwijania dorobku zawodu, 

— podtrzymywania etosu zawodu, 

— przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

 

 

K_K02 

Ma wykształconą świadomość ograniczeń nauki i techniki, ich wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz reprezentuje wysoki poziom moralny i etyczny w odniesieniu do problemów społecznych i technicznych. 

K_K06 

Rozumie społeczne konsekwencje przenikania technologii komputerowych i telekomunikacyjnych we wszystkie aspekty życia społecznego; potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach informatyki i innych aspektach działalności informatyka oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały. 


Last modified: wtorek, 23 czerwca 2020, 11:26